Zum Inhalt springen

  1. Bach, Johann Christian ; Johann-Sebastian-Bach-Museum

    Johann Christian Bach - (1735-1782)

    Leipzig: Johann-Christian-Bach-Museum Leipzig im Bosehaus, 1985

    Erschienen als: Sonderausstellung Johann-Sebastian-Bach-Museum Leipzig im Bosehaus 3; 3

    Sächsische Bibliografie